hooyantsing's Blog

P87_17_围绕图片的文本绕排

字数统计: 88阅读时长: 1 min
2020/04/15

P87 17 围绕图片的文本绕排

实战案例

47dd0fab8e68c541130284908af54efd.png

1
2
3
4
//1.环绕图片 以图片形状占用空间,如果图片是圆形,就环绕成圆形
shape-outside: url(xj.png);
//2.环绕裁剪成圆形的图片 如果图片是正方形的,也可以通过这个方法让文字环绕成圆形
shape-outside: circle();

7358611519083666f5345665b5a12a3a.png

CATALOG